УДК:

РОЗВИТОК ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ М.ХАРКОВА. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ

О.О. Ріга, М.О. Гончарь, Шульга А.А., Пільгуй І.В.

Харківський національний медичний університет

Для розвитку дитини гра є найважливішою, оскільки вона сприяє когнітивному, фізичному, соціальному та емоційному благополуччю дітей [1]. Фізичні вправи та ігри не тільки зміцнюють здоров’я і розвивають організм дитини, але і є засобом виховання характеру, впливають на поведінку дітей, оскільки під час ігор і фізичних вправ дитина навчається підкоряти свої інтереси інтересам колективу, спільними зусиллями добиватися поставленої мети, правильно формувати свідомість дитини. Діти стають товариськими, дисциплінованими, вчаться правильно оцінювати свої сили, відчувати себе часткою колективу.

Фізичні вправи досить важливі для нормального розвитку дитини, більш того, вони закладають розвиток інших сфер та здібностей дитини [2-4].

Особливе значення фізичний розвиток набуває у дітей раннього та дошкільного віку. Сучасна педіатрична наука оцінює розвиток дітей раннього віку за основними доменами (моторним, когнітивним, мовним, соціо-емоційним та адаптивним). На сьогодні Центром контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, США) запропоновано для застосування оцінювання розвитку у дітей 38 скринінгових тестів та шкал [5].

Нажаль жодна скрінінгова шкала або діагностичний тест в Україні не використовується, що не дає змогу порівнювати розвиток дітей української популяції з дитячими популяціями інших країн та підвищувати якість надання  медичної допомоги дітям.

Фізичні вправи та ігри дуже важливі для нормального розвитку здібностей дитини, оскільки вони закладають основи для майбутніх здібностей дитини до читання, письма, рахунку і творчого мислення. Гра надає безперечний вплив на всі аспекти дитячого розвитку. В процесі гри дитина вчиться робити висновки, передбачати взаємозв’язки явищ і процесів. Командні ігри розвивають необхідні соціальні навички, дитина вчиться співпрацювати, відстоювати свою точку зору, вирішувати конфліктні ситуації (нехай часом і за допомогою дорослих). На теперішній час опубліковані результати мета-аналізу, який довів, що фізичні вправи не лише підвищують функціональну здібність мозку, а й попереджають негативні морфологічні зміни [6].

ФК Сталь, соревнования 2 на 2

Мета роботи – оцінити розвиток дітей 3-х, 4-х і 5-ти річного віку- мешканців м. Харкова і їх однолітків, які відвідують Голландський футбольний центр раннього розвитку «Футбольний клуб для дошкільнят «Футбік», заснований на методиці навчання TOTAL SOCCER METHOD (Нідерланди).

Матеріали і методи дослідження. Проведене проспективне медико-соціологічне дослідження 323 дітей у м. Харкові віком від 2 до 4,5 упродовж 2016 року. З метою визначення впливу футбольного клубу для дошкільнят за європейською методикою на вплив розвитку дитини заплановано провести наступні етапи: І етап – порівняльна характеристика сфер розвитку дітей віком від 2 до 4,5 років, що мешкають в м. Харкові та відвідують звичайні дитячі заклади або спортивну секцію. ІІ етап – визначення впливу на розвиток дитини терміну та регулярності відвідування футбольного клубу для дошкільнят, який використовує європейські технології навчання. Дизайн дослідження включав розробку анкет, опитування батьків дітей (вересень – грудень 2016 р.), створення бази даних та статистична обробка отриманого матеріалу (січень – червень 2017 р.). З метою репрезентативності мінімального об’єму вибіркової сукупності на генеральну сукупність (Харківська область) опитування формувалося на основі загального об’єму генеральної сукупності. Діти раннього віку, що увійшли у дослідження, народжувалися упродовж 2011-2014 рр. За даними Головного управління статистики в Харківській області в 2011 році народжено 26317 дітей, в 2012 році – 27244, в 2013 році – 26700, в 2014 році – 27690, у середньому за цей період  – 26987 дітей на рік [7]. Розраховували розмір вибіркової сукупності за допомогою електронного калькулятора з урахуванням генеральної сукупності, довірчої імовірності 90% та довірчого інтервалу ±5% за формулою:

SS =Z2 х (p) х (1-p) / C2,

де: Z – Z фактор, p – відсоток відповідей, С – довірчий інтервал (± 5%) [8]. Згідно з розрахунком, мінімальна кількість вибіркової сукупності з метою екстраполяції даних на генеральну сукупність складає 270 респондентів.

Анкету для батьків створювали за основними доменами:

 1. Медичний домен (фізичний розвиток дитини, а саме, відповідності маси тіла та росту віку; наявність захворювань в анамнезі). Антропометричні показники порівнювали з даними їх сигмального розподілу відповідно до віку за допомогою таблиць [9].
 2. Домен розвитку дитини за основними сферами: моторні навички, когнітивний розвиток, соціальний розвиток). Даний домен анкети розроблений на основі інформаційних матеріалів щодо розвитку дитини Government of Western Australia, Department of Нealth для дітей 3-4 років [10]  та 4-5 років [11]. Затримка розвитку визначалася якщо дитина не мала навичок, які були описані для кожної сфери розвитку відповідного віку. Випередження розвитку визначалося завдяки питанням анкети, які були внесені для більш старшого віку до кожної сфери розвитку.

Метод відбору батьків для опитування – випадковий. Опитування батьків 115 дітей проводили у дитячих дошкільних закладах м. Харкова за усною згодою батьків (основна група), окремо опитували батьків 208 дітей, які відвідували футбольний клуб для дошкільнят «Футбік», заснований на методиці навчання TOTAL SOCCER METHOD (Королівство Нідерланди) (група порівняння). Для статистичного аналізу отриманих даних опитування була створена база даних з визначенням числа спостережень для кожної відповіді (EXCEL FOR WINDOWS). Описання кількісних та якісних показників, внутрішньогрупові зміни оцінювалися за допомогою таблиць частот і функції кростабуляції з метою можливості поєднання частот прояву спостережень на різних рівнях факторів, що вивчалися за допомогою програми STATISTICA 7. Для порівняння вибіркових часток використовували метод кутового перетворення з оцінкою F-критерія. Різницю параметрів, що порівнювали за двома точками, вважали статистично значущою при р < 0,05.

Результати та їх обговорення:

Середній вік дітей основної групи – 3,6 (min – 2,9; max – 4,8) не відрізнявся від середнього віку дітей групи порівняння – 3,7 (min – 2,5; max – 4,8) років (р>0,05).

Респондентами здебільше були матері. У дитячих садках на анкету відповіли 94% матерів, 3,4% батьків та 2,6% бабусь та дідусь. Респонденти футбольного клубу для дошкільнят розподілилися наступним чином: матері – 88% (р=0,0843), тата -10,5%, бабусі та няні – 1,5%. Отже, можна стверджувати, що в нашому суспільстві виховання дітей раннього та дошкільного віку більш притаманно матерям. Навіть у таку «чоловічу» спортивну секцію, як футбольну, дітей приводять матусі.

Медичний домен.

При визначенні стану здоров’я дітей, виявлено, що у 109 (95%) дітей основної групи маса тіла відповідала нормальним значенням до віку, у 1 (1%) дитини була затримка на 2 стандартних відхилення, у 4 (5%) дітей маса тіла була понад 2 стандартних відхилення. У 186 (89%) дітей, що відвідували «Футбік», маса тіла була у межах нормальних значень, у 1 (0,5%) дитини була затримка маси тіла на 2 стандартних відхилення, у 21 (10%) маса тіла відповідала значенням понад 2 стандартних відхилення. Саме таким чином відбувався розподіл росту у дітей: у 103 (90%) дітей основної групи значення росту відповідали віку, у 3 (3%) дітей була затримка росту на 2 стандартних відхилення, 9 (8%) дітей мали фізичний показник росту понад 2 стандартних відхилення. У 186 (89%) дітей «Футбік» зріст відповідав нормальним значенням, у 1 (0,5%) дитини відбувалася затримка росту на 2 стандартних відхилення, у 21 (10%) зріст був понад 2 стандартних відхилення. Варто зазначити, що надлишкова вага не зустрічалася у дітей, їх розвиток можна вважати гармонійним. Отже фізичний розвиток дітей двох груп був тотожним.

Цікавими на наш погляд виявилися дані щодо захворюваності дітей в обох групах. Відомо, що діти раннього віку хворіють часто на респіраторні захворювання, інфекційні захворювання [13,14]. При опитуванні батьків стосовно захворюваності дітей визначено, що понад 6 разів на рік респіраторні захворювання мали 92 (80%) та 164 (79%) дітей обох груп (р=0,8318). Але алергічні та хронічні захворювання (ретинопатія, гідронефроз, гідроцефалія та ін.) були у 12 (6%) дітей групи порівняння (р=0,0331) та зовсім не спостерігалися у дітей основної групи. Цілком зрозумілим є бажання батьків таких дітей зміцнювати їхній стан здоров’я шляхом спорту.

Щодо дитячих інфекційних захворювань (вітряна віспа, червониця, інфекційний мононуклеоз та ін.), 13 (11%) батьків основної групи та 38 (18%) батьків групи спостереження зареєстрували їх у відповідях без достовірної різниці (р=0,971).

За допомогою функції кростабуляції визначено, що часто на ГРЗ хворіли діти, які відвідували дитячі садки та були єдиною дитиною в родині (p<0,05). Серед відвідувачів «Футбік» занепокоєння батьків щодо стану здоров’я дитини не було пов’язано з частими ГРЗ, але спостерігалося серед тих батьків, які виховували дітей вдома (p<0,05).

Оточуюче середовище.

На розвиток дитини раннього віку певним чином вливає середовище, в якому перебуває дитина [15]. Отже, навіть друга за рахунком дитина в родині вже має інше середовище для розвитку, оскільки має старшого братика або сестричку у порівнянні з першою дитиною. Існує багато доказів стосовно того, що дитина, яка позбавлена батьківського піклування, або жорстоке поводження батьків з дитиною, або батьківська гіпопротекція призводять до гіпертимної акцентуації особистості та є наслідком втрати інтересів та контролю над дитиною батьками, суттєвих порушень багатьох сфер розвитку дитини [16].

Серед дітей основної групи 49 (43%) та серед дітей групи порівняння 82 (39%) мали братів або сестер (р=0,4835). Першою дитиною в родини було 78 (68%) дітей основної групи та 153 (74%) дітей групи порівняння (р=0,2517). Другою – відповідно 32 (28%) та 42 (20%) (р=0,1020), третьою або четвертою – 5 (4%) та 13 (6%) (р=0,4424). Серед дітей основної групи була одна двійня, серед дітей групи порівняння – трійня.

Отже можна стверджувати, що на теперішній час у нашому суспільстві більшість родин все ж таки виховують одну дитину – 66 (57%) та 126 (61%). Відвідування різного роду дитячих гуртків, секцій також можна враховувати, як «соціалізацію» дитини раннього та дошкільного віку. Нами було проведено перехресне запитання для батьків дітей обох груп. У дітей, батьків яких було опитано у дитячих садочках, визначали, чи відвідували їхні діти додаткові секції та гуртки. А у батьків дітей, які відвідували «Футбік», визначали відвідування дитячого закладу дитиною – 30 (26%) дітей відвідували секції та гуртки, серед дітей  групи порівняння – 164 (79%) відвідували дитячі садочки, та ще 2 дитини додатково відвідували «школу розвитку».

Розвиток дитини.

Перш за все, батьки мріють про те, щоб їхня дитина була гармонійно розвинутою особистістю. Тому дуже важливо в перші роки життя людини акцентувати увагу батьків, медичних працівників педагогів на особливостях розвитку дитини.

Порівняльна характеристика основних сфер розвитку дітей груп спостереження наведено в табл.1.

Таблиця 1

Характеристика розвитку 323 дітей раннього та дошкільного віку за основними сферами за даними анкетування їх батьків, абс. (%)

Питання

Основна група

n= 115

Група порівняння

n=208

р
Моторний розвиток
Питання для навичок відповідного віку
– стрибає на місці на двох ногах 115 (100) 204 (98) 0,4990
– нахиляється, не падаючи при цьому 113 (98) 203 (97,5) 0,5921
– переступає через невисокі перешкоди 115 (100) 208 (100) 1,0
– ловить м’яч двома руками 107 (93) 194 (93,2) 1,0
– ходить вгору і вниз по сходах без допомоги дорослих 114 (99) 203 (97,5) 0,2505
– може одягатися і роздягатися, чистити зуби без допомоги дорослих 91 (79) 157 (75,4) 0,4180
 
– застібає блискавки, гудзики, кнопки без сторонньої допомоги 63 (54,4) 104 (50) 0,4915
– добре тримає рівновагу: впевнено проходить по вузькій дошці, що лежить горизонтально, або по бордюру 95 (82,6) 171 (82,2) 1,0
– впевнено тримає ручку / олівець в руці 106 (92) 161 (77,4) 0,0008
Когнітивний (розумовий) розвиток
Питання для навичок відповідного віку
– правильно називає знайомі йому кольори 99 (86) 202 (97) 0,0002
– розуміє прості числа і рахує до п’яти 93 (80) 199 (95,6) 0,0001
– без проблем розлучається з мамою / татом / вихователем на цілий день 100 (87) 175 (84) 0,4694
– знає по іменах своїх близьких і друзів, в дитячому саду називає вихователя на ім’я та по батькові 97 (84,3) 193 (92,7) 0,0276
– розповідає напам’ять невеликі вірші 80 (69,5) 183 (87,9) 0,0001
– вірно відповідає на питання з приводу подій, які нещодавно трапилися (Де ти гуляв сьогодні? Кого зустрів?) 96 (83,4) 189 (90,8) 0,0339
Питання для навичок, які випереджають вік
– під час ігор охоче задіює фантазію, придумує сценарій гри 86 (74) 181 (87) 0,0036
– може написати своє ім’я, деякі цифри, букви. 27 (23,4) 52 (25) 0,6884
– розуміє найпростіші причинно-наслідкові зв’язки (Чому мама пере одяг? Навіщо тато готує вечерю?). 91 (79,1) 188(90) 0,0066
Соціо-емоційний розвиток
Питання для навичок відповідного віку
– прагне допомагати батькам в щоденних простих справах (підмести, зібрати іграшки в коробку) 108 (93,9) 201 (96,6) 0,2401
– розуміє, що таке “моє” і “його / її” 111 (96,5) 190 (91,3) 0,0974
– наслідує батькам і друзям 109 (94,7) 171 (82) 0,0029
– приміряє на себе соціальні ролі в іграх (імітація в іграх дій дорослих) 86 (74,7) 198 (95) 0,0001
– здатний відчувати такі складні емоції, як образа, розчарування, сором, смуток 109 (94,7) 188 (90,3) 0,1182
– любить похвалу, прагне до того, щоб його хвалили 106 (92,1) 128 (61,5) 0,0001
Питання для навичок, які випереджають вік
– під час ігор проявляє себе як частину команди, домовляється з членами своєї команди 74 (64,3) 194 (93,2) 0,0001
– знайомий з поняттям статі 104 (90,4) 169 (81,2) 0,0345
– знає, що таке правила (зокрема, правила гри) 76 (66) 26 (12,5) 0,0001

Отже, моторні навички у дітей обох груп не мали відмінностей. Цілком зрозумілим є те, що батьки бажають «швидкого фізичного» розвитку дитини і віддають її до спортивної секції. Але на випередження моторних навичок від ровесників потрібен певний час.

Ми проаналізували термін відвідування футбольного клубу для дошкільнят дітьми групи порівняння та в залежності від нього провели аналіз розвитку дітей. Переважна більшість дітей 143 (69%) відвідувала клуб менше півроку (p<0,001). Від 6 до 12 місяців клуб відвідувало 54 (26%) дитини, більше року – 11 (5%) дітей. Тому для більш детального аналізу та для накопичення доказів необхідним є проведення ІІ етапу дослідження, а саме, вплив тривалості відвідування  «Футбік» на розвиток дітей.

Але першим етапом дослідження визначено, що достовірно вище спостерігалася частота когнітивного (розумового) розвитку у дітей, які відвідували футбольний клуб для дошкільнят «Футбік»  за спеціальною методикою.

быстрота мышления, нужно было сложить из всех цифр, чтоб получилось число 10 1

Слід зазначити, що випередження соціо-емоційного розвитку було у дітей, які відвідували лише дитячі садочки.

Висновки:

 1. На першому етапі дослідження визначено, що розвиток моторної сфери у дітей раннього та дошкільного віку не відрізняється від того, відвідує дитина дитячий садок чи футбольний клуб для дошкільнят .
 2. Серед дітей, які відвідують футбольний клуб для дошкільнят зареєстровано статистично значущу частоту випередження когнітивного (розумового) розвитку дитини.
 3. Серед дітей, які відвідують лише дитячі садочки зареєстровано випередження соціо-емоційного розвитку.

Перспективи подальших досліджень є вивчення розвитку дітей раннього та дошкільного віку в залежності від терміну та частоти відвідування спортивної секції.

Список літератури

 1. ВООЗ (http://www.who/int/bulletin/volumes/88/1/08-062554.pdf)
 2. Аряев Н.Л. Актуальные проблемы медицинской помощи новорожденным по матеріалам 75-летнего опыта работы. Мат. 1-го з’їзду неонатологів Ураїни, 24-25 жовтня, м.Одеса,С.6-11.
 3. Левченко Л.А. Павлюченко В.В., Подоляка В.Л. и др., Перинатальные аспекты последствий насилия в семье/Здоровье ребенка – 2009 -№4 (19)- с. 99-101

РОЗВИТОК ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ М.ХАРКОВА. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ

О.О. Ріга, М.О. Гончарь, Шульга А.А., Пільгуй І.В.

Харківський національний медичний університет

 В статті відображені аспекти дослідження сфер розвитку дітей раннього та дошкільного віку м. Харкова. Проводилося опитування батьків 323 дітей віком від 2,5 до 4,8 років за допомогою адаптованої анкети, розробленою на основі інформаційних матеріалів щодо розвитку дитини Government of Western Australia, Department of Нealth для дітей 3-4 років та 4-5 років. До анкетування залучено батьків дітей, що відвідували дитячі садочки (115) та Голландський футбольний центр раннього розвитку «Футбольний клуб для дошкільнят «Футбік» , заснований на методиці навчання TOTAL SOCCER METHOD (Королівство Нідерланди). Визначали моторний, когнітивний та соціо-емоційний домен розвитку дітей. Встановлено, що діти, які відвідували футбольний клуб для дошкільнят «Футбік»  найчастіше мали випередження когнітивного (розумового) розвитку.

Список літератури

 1. The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds /Pediatrics/January 2007, VOLUME 119 / ISSUE 1/ Режим доступу: http://pediatrics.aappublications.org/content/119/1/182
 2. Stages of Growth Child Development – Early Childhood (Birth to Eight Years), Middle Childhood (Eight to Twelve Years)Режим доступу: http://education.stateuniversity.com/pages/1826/Child-Development-Stages-Growth.html#ixzz4oIdc7wxl
 3. Relationship between motor and cognitive learning abilities among primary school-aged children /Alexandria Journal of Medicine//Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090506816302081?via%3Dihub
 4. Martin, C. Tigera, M.B. Denckla, E.M. Mahone. Factor structure of pediatric timed motor examination and its relationship with IQ/Dev Med Child Neurol, 2010: pp. 188-194
 5. Centers for Disease Control and Prevention [Електроннийресурс]/Режим доступу: http://www.nectac.org/~pdfs/pubs/screening.pdf
 6. Yang J.The influence of motor expertise on the brain activity of motor task performance: A meta-analysis of functional magnetic resonance imaging studies/ Cogn Affect Behav Neurosci. 2015 Jun;15(2):381-94. doi: 10.3758/s13415-014-0329-0.
 7. Головне управління статистики в Харьківській області. Режим доступу http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/naselennia-1995-2012rr
 8. Саурин А. Расчет выборки маркетингового исследования.Режим доступу: http://surin.marketolog.biz/calculator.htm
 9. Наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 – 32с.
 10. Child development 3-4 years Режим доступу: http://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/CACH/CAH-003424_Child_development_3-4_years_FNL.ashx
 11. Child development 3-4 years Режим доступу: http://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/CACH/CAH-003425_Child_development_4-5_years_FNL.ashx
 12. Эйдемиллер Э.Г. Анализ семейных взаимоотношений [Eлектронний ресурс]/Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ) // Режим доступу: http://testoteka.narod.ru/dro/1/07.html
 13. Anand Krishnan. Epidemiology of acute respiratory infections in children – preliminary results of a cohort in a rural north Indian community. BMC Infectious Diseases – 2015:462
 14. John S. Tregoning1, Jürgen Schwarze. Respiratory Viral Infections in Infants: Causes, Clinical Symptoms, Virology, and Immunology/ Microbiol. Rev. January 2010 vol. 23 No. 1: РР. 74-981
 15. Peter D Gluckman, Mark A Hanson, Hamish G Spencer, Patrick Bateson. Environmental influences during development and their later consequences for health and disease: implications for the interpretation of empirical studies. Proc Biol Sci. 2005 Apr 7; 272(1564): 671–677.
 16. Пеньков А.Ю.Характеристика развития детей с различной степенью депривации/ А.Ю. Пеньков/ Issues in theoretical and clinical medicine. -2014. -№2(88). –С.58-60.

Розкажи про футбол для дошкільнят друзям!